REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "GROTA SOLNA YODO" Z DNIA 03.10.2014 R.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
1.2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego www.grota-yodo.torun.pl
1.4. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.grota-yodo.torun.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
1.5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą GROTA SOLNA YODO LIDIA KOSZYKOWSKA, NIP 878-103-94-54 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu ;
1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9 Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adres www.grota-yodo.torun.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.grota-yodo.torun.pl , prowadzony jest przez firmę: GROTA SOLNA YODO z siedzibą w Toruniu przy ul. Świętego Józefa 17 tj. Firma zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem REGON 341510530
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego; b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego; c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub b) Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript, c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administrator strony www.grota-yodo.torun.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.grota-yodo.torun.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.10. Informacja o cenie podawana na stronie www.grota-yodo.torun.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Grota Solna Yodo.
e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. Oferowane produkty są wolne od wad.
4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetowy www.grota-yodo.torun.pl, dokonać wyboru towaru lub towarów wraz z wyszczególnieniem ilości sztuk, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.4. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdzam zamówienie" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) numeru zamówienia,
b) przedmiotu zamówienia,
c) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
d) wybranej metody płatności,
e) wybranego sposobu dostawy,
f) adresu dostawy oraz danych kontaktowych Klienta,
g) danych konta bankowego - w przypadku płatności przelewem.
4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zamówienie".
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Grota Solna Yodo Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Grota Solna Yodo - Potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polski .Wysyłamy paczki firmą kurierską DPD. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 2 dni do 5 roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia w przypadku towarów będących na stanie magazynowym Sklepu. W przypadku towarów pozostałych Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie dostawy.


VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie opłaty, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Koszty dostawy zamówionego Towaru są naliczane wg opłat dostępny na_stronie.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
a) przelewem tradycyjnym na podany niżej numer konta bankowego:
8919 1010 4821 19088 30898 0001
GROTA SOLNA YODO LIDIA KOSZYKOWSKA
UL. MJR.H.SUCHARSKIEGO 4A/3
87-100 TORUŃ


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres grota.yodo@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres firmy GROTA SOLNA YODO podany na stronie kontaktowej.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. GROTA SOLNA YODO dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru i kosztów wysyłki na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru na adres Sklepu.
7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.